Till innehållet Logga in
Sidans topplogga

Villkor för hyra av förvaringsplats för kanot hos Lidingö Roddklubb

1. Erbjudandet att hyra plats för förvaring av kanot hos Lidingö Roddklubb omfattar

a. plats i separat byggnad eller i klubbhuset.

b. en kanot (kajak, surfski, SUP, etc.) per plats.
i. kanot eller motsvarande som förvaras i klubbens byggnader ska vara märkt med hyresgästens namn, aktuella kontaktuppgifter och kajakplatsnummer.

c. förvaring på/vid platsen av tillbehör, begränsat till:
i. flytväst
ii. paddel
iii. sittbrunnskapell
iv. kanotvagn (om det fordras)

d. nyckel till kajakplatserna.

e. tillträde till klubbhuset.

f. tillgång till brygga.

g. tillgång till parkering av personbil under kanot-aktivitet.

2. Förutsättningar för hyra av kanotplats

a. hyresgäst är medlem i roddklubben (tecknas i samband med hyresavtal).

b. hyresgäst legitimerar sig samt uppger fullständiga person- och kontaktuppgifter: personnummer, namn, telefonnummer, mejl-adress samt postadress.

c. medlem/hyresgäst erlägger tre avgifter: medlemskap, platshyra samt arbetsplikt.

d. rättighet till platsen ges då samtliga avgifter är erlagda.

e. mottagande av nyckel innebär att hyresgästen har accepterat villkoren för hyra.

3. Regler för hyra av förvaringsplats

a. hyresrätten avser enskild medlem och är ej överlåtbar.

b. hyresgäst är skyldig att hålla Lidingö Roddklubb uppdaterad med aktuella uppgifter för kontakt och fakturering.

c. hyresgäst är skyldig att betala avgift för kanotplats enligt anvisningar på faktura.
i. ordinarie faktura utfärdas i april.
ii. om avgifter inte har betalats inom på fakturan angiven tid utfärdar roddklubben påminnelsefaktura.
iii. om betalning inte inkommit efter påminnelsefakturans förfallotid kan roddklubben nödgas använda sig av inkasso.

d. förlorad nyckel ersätts av hyresgäst med 500 kronor.

4. Beslut om avgifter

Medlems-, hyres- och arbetspliktavgifter beslutas av medlemmarna på årsstämma för ett år i taget.

5. Avtalstid

a. hyresavtalet löper från tecknande fram till kommande årsskifte.

b. hyresavgiften gäller per kalenderår.

c. avtalet förnyas automatiskt om inte någon av parterna säger upp det.

6. Uppsägning av kanotplats

a. Lidingö Roddklubb har rätt att vid hyresgästens brott mot betalningsvillkoren ovan eller vid hyresgästens upprepade förseelser mot övriga villkor säga upp hyresavtalet till upphörande en månad efter uppsägningen. Erlagd avgift återbetalas inte.

b. Lidingö Roddklubb kan säga upp hyresavtal på grund av hyresvärdens behov, exempelvis (men inte begränsat till) behov av platsen för angeläget ändamål eller ombyggnad, till utgången av innevarande kalenderår.

c. hyresgäst äger rätt att säga upp hyresavtal till utgången av innevarande kalenderår.

d. hyresgäst ska innan hyresavtalet upphör, oavsett anledningen härtill, hämta kanoten. Om så inte sker äger LRK rätt att flytta den till, enligt klubbens bestämmande, lämplig plats utomhus på klubbens tomt, utan ansvar för roddklubben för följder som stöld, skadegörelse, förfall eller liknande.

7. Försäkring

Klubbens byggnader och egendom, men inte hyresgästens egendom, är försäkrade genom roddklubbens försorg. Det åligger hyresgästen att vid behov försäkra sin utrustning.

Kajakplatser

Anmälan till kajakplatskön
Ett experimentellt bygge [-] Om personuppgifter
info@lidingoroddklubb.se