Till innehållet Logga in
Sidans topplogga

Verksamhetsberättelse 2023

Inledning

Styrelsen för Lidingö Roddklubb lämnar följande berättelse över verksamheten för perioden från den 1 januari 2023 till den 31 december 2023

Styrelsen, som under året genomfört 10 protokollförda sammanträden, har bestått av

Madeleine Sjöborg    ordförande
Linus Fagerberg      vice ordförande
Peter Josephson      kassör
Erik Wernolf         sekreterare
Kaveh Pourshahidi    husintendent
Maher Elsayed        ungdomsansvarig
Anders Wånell        IT/hemsida
Ann-Cathrine Wernolf suppleant
Aisling Hussey       suppleant

Roller utanför styrelsen valda av årsmötet

Bo Lindahl           revisor
Thorbjörn Shiller    revisorssuppleant

Nyckelroller utanför styrelsen

Anna Rosengren       Roddchef
Mic Hussey           Vice roddchef
Nina Wolmer          Båtchef
Jan Cederlund        Vice båtchef

Föreningens verksamhet har bedrivits från av föreningen ägt klubbhus och två båthus belägna på Lidingö stads mark invid Kyrkviken. Föreningen betalar årligen arrende till staden för nyttjanderätten till marken.

Föreningen har under verksamhetsåret i egen regi skött fakturering och bokföring av medlemsavgifterna utifrån medlemsförteckningen i Riksidrottsförbundets databas IdrottOnline med datastöd av ekonomisystemet Fortnox.

Föreningen hade vid årsskiftet 226 medlemmar fördelade på 118 roddare (30 juniorer) och 108 kanotister. Motsvarande siffror föregående år var 95 roddare (27 juniorer) och 111 kanotister.

Verksamhetsåret 2023

Under 2023 fortsatte föreningen arbetet med att rekrytera medlemmar, bredda båtflottan och jobba med ungdomsverksamhet.

Klubben var öppen för schemalagd träning hela vintern och flera medlemmar följde vinterträningen i klubbhuset. Vinterträningen 2023- 2024 flyttade till Hersby gymnasium där det finns möjlighet att ta större grupper. Klubben har hyrt lokalen tre gånger per vecka för styrketräning och yoga.

Lidingö roddklubb hade under 2023 en stor verksamhet för medlemmar uppdelat inom huvudområdena:

Medlemsrodd
Ungdomsrodd
65+
Långturer
Kustrodd
Tävling

Lidingö roddklubb har under året satsat på nybörjar- och fortsättningskurs för vuxna, på prova-på för grupper, företagsrodd och skolverksamhet.

Föreningen har även vid ett par tillfällen hyrt ut roddbåtar till utländska klubbar på besök samt till ett företag som anordnar roddresor. Två av föreningens instruktörer planerade företagets roddresa och agerade roddguider. Utöver kustrodd i skärgården till Grinda och Gällnö besöktes även centrala Stockholm och deltagarna provade på historiska båtar hos Beckholmsroddarna.

Under 2023 har kontakten med andra roddklubbar ökat. Föreningen har genom sina kustroddbåtar och närheten till skärgården kunnat bjuda in medlemmar från andra roddklubbar för kustrodd. Främst har utbyte skett med medlemmar från klubbar i Östra Roddistriktsförbundet (ÖRDF), men utbyte har även skett med Göteborgs roddklubb, Norrköpingsroddklubb och Beckholmsroddarna.

Svenska roddförbundet hade under 2023 en satsning för skolverksamhet som Lidingö roddklubb bidrog med ca 200 roddtillfällen. Klubben fick under en vecka under våren och en under hösten låna 4 kustdubblar som användes till prova-på för Futuraskolans elever. Även medlemmarna kunde använda båtarna under dessa två perioder och många turer blev det ut på vågorna och en längre tur till Fjäderholmarna.

Vid två tillfällen har klubben under året bjudit in bröderna Rapi för vidareutbildning för våra medlemmar och instruktörer. I början av året gavs en genomgång av teknik på roddmaskin och i styrketräning. I september kom bröderna sedan tillbaka för individuell coachning på vattnet och inställning av båtar.

Föreningen hade även haft besök av Emma Andersson, som jobbar på Svenska roddförbundet och är roddcoach på Sigtunaskolan och Uppsala Akademiska Roddsällskap. Emma bjöds in för att ge inspiration för föreningens instruktörer och de medlemmar som kommit längre i sin rodd. Med Emma tränades tävlingsstarter vid två tillfällen och vi gavs även möjlighet till en inspirerande föreläsning och samtal om coachning.

Vår öppna rodd för medlemmar har anordnats två gånger i veckan. Öppnarodden har haft till syfte att erbjuda fasta tider för utrodd utöver vår kursverksamhet. På öppen rodd är alla medlemmar välkomna, nya roddare och mer erfarna roddare, ungdomar och seniorer. Medlemmar som inte ännu nått klassning för att gå ut själv erbjuds stöd och tillfällena fungerar som en veckolig mötesplats och chans att umgås med varandra. Vissa av tillfällena har medlemmarna turats om att bjuda på soppa efter rodden, vilket har varit väldigt uppskattat.

Liksom tidigare år har föreningen fått bidrag för att bedriva ungdomsverksamhet och 65+. Nytt för i år var att en ungdomsansvarig utsågs som var ansvarig för att organisera och planera klubbens ungdomsaktiviteter och ungdomsledare.

Vår ungdomsansvarig, Maher Elsayed har tillsammans med våra duktiga ungdomsledare haft träningstillfällen för ungdomarna två gånger i veckan. Träningen har dock varit mycket flexibel och både tider och dagar har i stor mån anpassats till när våra ungdomar har kunnat träna. Utöver de två roddläger som anordnades för ungdomar över 12 år erbjöds ungdomarna rodd med instruktör och följebåt under större delen av sommarlovet. Ett par av våra ungdomar gjorde även tävlingsdebut på Distanskapprodden.

65+ gruppen har regelbundet under hela året bedrivit träning så väl i klubbhus som på vattnet. Även om den stående träningstiden varit torsdagar kl 10 så är det många av medlemmarna över 65 som rott flera gånger i veckan. Föreningen har även deltagit i Lidingö Stads satsning för en aktiv fritid för seniorer och presenterat de hälsovinster som rodden erbjuder.

Föreningens roddbåtar

I och med det ökande medlemsantalet har föreningen sett ett behov av fler båtar, framför allt för ungdomar och unga roddare i lägre viktklasser. Behov har även funnits av ytterligare en följebåt främst till läger och ungdomsträning.

Nedanstående båtar för träning köptes in under året

Singel, 60-70 kg, okänt märke
Singel 50–60, Janousek Racing
Singel 65–70 kg, Janousek Racing
Lättviktsdubbel, 55 kg, Filippi
Kustfyra, Euro Diffusion
Följebåt, mindre ribbåt

Året i siffror

Totalt har klubbens båtar till och med 19 oktober registrerats för 702 utrodder med 6844 km. Tillsammans har medlemmarna rott 11 817 km.

Kajak/surfski

Säsongen initierades med en enkät med frågor och förslag om aktiviteter inom kajak. Svaren var genomgående positiva men när säsongen väl tog fart visade sig uppslutningen vara svagare än vad enkätsvaren speglade. Det genomfördes under maj och juni öppen paddling på onsdagar och torsdagar med positiva men få deltagare.

Annonsering av surfski-kurser gjordes liksom tidigare år men denna säsong med ett nedslående resultat, ingen anmäld. Några prova-på-tillfällen genomfördes med god feedback.

Kölistan för kajakplatser uppdaterades efter kontakt med samtliga i kön. Under året lämnade ett stort antal kanotister sina platser och klubben har nu lediga platser. Orsaken bedöms vara tuffare ekonomi.

Byggnader och bryggor

Föreningens lokaler är inte anpassade för det stora antal medlemmar som finns idag, bland annat finns det bara en toalett och ett omklädningsrum. Klubbhuset är äldre med nedsatt underhåll och behov finns av en omfattade renovering eller nybyggnation.

Klubbhusets avlopp är ett äldre 3-kammars brunnsystem. Under 2023 fattade Lidingö Stad beslut om förbud av användning av befintligt avlopp efter 1 januari 2027.

Under 2023 har styrelsen påbörjat en utredning och kartläggning möjligheten till nybyggnation/renovering av klubbhus och avlopp ser ut samt finansiering av detta. Under året har endast åtgärder på klubbhus som krävts omgående utförts. Den uttjänta varmvattenberedaren har ersatts av en ny samt översyn/service av varmluftvärmepumpen har skett.

Lediga kajakplatser gav möjlighet till att bygga om 8-huset och kunna ge föreningens roddbåtar säker förvaring i skydd från sol, vind, snö och regn. Möjlighet att förtäta kajakplatser finns om behov skulle föreligga av ytterligare kajakplatser.

Singelhusets golvyta har utökats något för att möjliggöra förvaring av ytterligare roddbåtar inomhus. Ett flertal förrådsdörrar har även justerats.

Mindre underhåll har skett på klubbens befintliga bryggor och planering har startat för att även optimera våra bryggor för att passa nutida behov och verksamhetsomfattning. Marken invid bryggor har plattats till och grus har lagts för att underlätta nedtagning av såväl kajaker som roddbåtar med vagn.

Slutord

Styrelsen vill slutligen framföra ett varmt tack till alla som med insatser av olika slag har hjälpt till att driva verksamhet under det gångna året.

Verksamhetsberättelser

Vad hände 2023
Vad hände 2022Vad hände 2021
Ett experimentellt bygge [-] Om personuppgifter
info@lidingoroddklubb.se